תקנון והצהרה משפטית

הגלישה והשימוש באתר זה, על השירותים השונים אשר יינתנו בו ו/או באמצעותו מפעם לפעם (להלן: "האתר") הנם בכפוף להוראות ולתנאים המפורטים להלן. שימוש באתר מהווה הסכמה להוראות ולתנאים אלה והתחייבות לפעול לפיהם. בכל מקרה בתנאים אלו, בו מופיעה המילה "מנטה" הכוונה הנה לחברת מנטה ייעוץ משכנתאות בע"מ.

מידע ושירותים באתר:

 1. התשובות והמידע הניתן על ידי סימולטור אישור משכנתא, הנם לצורך אינדיקציה ראשונית בלבד ובשום אופן אינם מהווים אישור עקרוני בנקאי לקבלת משכנתא ו/או המלצה בדבר שווי נכס אותו כדאי לרכוש, ואין להסתמך עליהם בלבד לצורך חתימה על חוזה לרכישה דירה.
 2. אין לראות במידע הכלול באתר זה משום ייעוץ משכנתאות ו/או תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים האישיים של כל אדם, בהתאם לנתוניו לשם רכישת נכס ו/או פעולות ו/או עסקאות נדל"ן או אחרות כלשהן.
 3. כל מידע באתר בעניין ייעוץ משכנתאות ו/או כל מוצר ו/או שירות אחר של מנטה, אין בו כדי להוות המלצה לרכישת נכס ו/או נטילת משכנתא.
 4. השימוש במידע שבאתר זה, בסימולטור משכנתא ומחשבון משכנתא הנו על אחריותו הבלעדית של המשתמש. מנטה אינה מבטיחה את מידת הדיוק של המידע, את שלמותו, את עדכניותו ואת מידת התאמתו לכל צורך ספציפי שהוא והוא אינו מתיימר לבוא במקום אישור משכנתא רשמי הניתן על ידי הבנקים למשכנתאות. מנטה, בעלי מניותיהן, נציגיהן, עובדיהן ונושאי המשרה בהן אינם אחראים ולא יישאו בכל אחריות מכל סוג שהוא לכל הפסד או נזק אשר עלול להיגרם, במישרין או בעקיפין, כתוצאה ממידע המופיע באתר, מהשמטת מידע מהאתר, מהופעה לא רציפה של האתר באינטרנט, לרבות הפסקת הופעת האתר כליל וכן ממעשים או מחדלים של צדדים שלישיים המעורבים בהעלאת האתר ובהכנתו ו/או בהכנת המידע המפורסם באתר או הנתונים עליהם הוא מבוסס. כמו כן הגורמים הנזכרים לא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לתביעות משפטיות שינבעו מהמידע המפורסם באתר זה ולא יהיו אחראים כלפי צד כלשהו בקשר עם שימוש שיעשה במידע המפורסם באתר זה או בגין חוסר היכולת להשתמש במידע שבאתר. משתמש האתר מתחייב לשפות את מנטה, בעלי מניותיהן, נציגיהן, עובדיהן ונושאי המשרה בהן בגין כל נזק, הפסד, תשלום ו/או הוצאה (לרבות שכר טרחת עורכי דין והוצאות משפט) שייגרמו להן עקב הפרת תנאי השימוש באתר או שימוש בלתי מוסמך באתר או בכל מידע שבו.
 5. המידע הכלול באתר נכון ליום כתיבתו, מנטה אינה מתחייבת לעדכן את המידע מעת לעת. בהתאם, המידע באתר עשוי לא לשקף את האינפורמציה וההתפתחויות העדכניות ביותר ויתכנו שינויים מיידים או מתמשכים שיש בהם כדי להשפיע ו/או לשנות את המידע המובא באתר זה.
 6. אנו עושים מאמץ מתמיד כדי להבטיח שהמידע באתר יהיה מעודכן, עם זאת עשויים להיות שינויים ובכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע באתר לבין המידע המופיע בפרסומים ו/או הנהלים הרשמיים של הבנקים למשכנתאות יקבע המידע הרשום בפרסומים/הנהלים הרשמיים.
 7. הנתונים ו/או המידע המתפרסמים באתר זה (להלן: "המידע"), התקבלו בחלקם מצדדים שלישיים, לרבות מאתרים אחרים (להלן: "ספקי מידע"); הם עשויים להשתנות מזמן לזמן ומסופקים, "AS IS", על בסיס מיטב המאמצים בלבד, לנוחיות המשתמש. בין היתר, על המשתמש להביא בחשבון, כי לאחר פרסומו, עשויים לחול שינויים במידע, אשר לא ימצאו ביטוי מיידי באתר. בפרט, יש לקחת בחשבון שנתוני המחשבונים באתר מתקבלים בין היתר ממערכות מידע אלקטרוניות חיצוניות ומסופקים  "AS IS"
 8. השימוש באינטרנט ובדואר אלקטרוני אינו מוגן וחושף את המשתמש לסיכונים הנובעים ממבנה רשת האינטרנט ומהשימוש במחשב אישי ו/או כל ציוד קצה אחר המאפשר התחברות לרשת (להלן – יחד ולחוד: "מחשב אישי"). תשומת לבך מופנית לכך שהינך אחראי/ת לכל התוצאות של שימוש בלתי מורשה בסיסמאות ובשאר אמצעי אבטחת המידע שניתנו לך, ובמחשבך האישי. לאור זאת, עליך לשמור על הסיסמאות ושאר אמצעי אבטחת המידע בסודיות מוחלטת ולמנוע כל שימוש בלתי מורשה בהם ו/או במחשבך האישי.
 9. מנטה משקיעה מאמצים רבים בהגנה מפני הסיכונים הקיימים בשימוש באינטרנט ובפרט בעסקאות ובמידע הנמסר באמצעותו. יחד עם זאת, אין באפשרות החברה לאפשר חסימה ו/או מניעה מוחלטת של הסיכונים. על כן, חברת מנטה ו/או ספקי המידע של מנטה לא יישאו באחריות לנזקים ו/או הפסדים כלשהם העלולים להיגרם כתוצאה מהסתמכות על כל מידע המופיע באתר.
 10. מנטה אינה אחראית לנזקים כלשהם העלולים להיגרם עקב שימוש באתר, שינויים בזמני התגובה, חוסר זמינות של האתר או איזה משירותיו.
 11. האתר עשוי לאפשר הורדת תוכנות. מנטה ו/או יצרן התוכנה אינם אחראים לנזקים כלשהם העלולים להיגרם עקב הורדת תוכנות כאמור ו/או עקב שימוש בכל תוכנה שהורדה מהאתר, לרבות פגיעה על ידי נגיפי מחשב. שימוש והורדת תוכנה כלשהי כפופה לאמור בהסכם הרישיון לשימוש באותה התוכנה.
 12. האתר עשוי להכיל קישורים לאתרים אחרים אשר מופעלים על ידי צדדים שלישיים אליהם יגיע המשתמש על ידי שימוש באתר ולמידע באינטרנט שמקורו אינו בחברת מנטה. למנטה אין כל שליטה על הקישורים ואין היא מתחייבת כי כל הקישורים שיימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. אין לפרש קישורים לאתרי צד שלישי כמתן גושפנקא, תוקף, אישור, המלצה או העדפה על ידי מנטה לאותם אתרים מקושרים, תוכנם, מפעיליהם או למוצרים והשירותים המוצגים בהם. מנטה איננה המפרסם של אתרים אלו ואיננה מפקחת עליהם ולפיכך, יתכן ותמצא תכנים שאינם הולמים או שהינך מתנגד לתוכנם, זכור בכל עת כי העובדה שהקישור נעשה דרך האתר של מנטה היא אינה מעידה על הסכמת מנטה לתוכנם ואינה מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם ולחוקיותם, לרבות בתחום הפרטיות. לאור כך, לא תשא מנטה באחריות לתוכן המופיע באתרים, לשימוש או הסתמכות על מידע המופיע באתרים המקושרים ולשירותים ולמוצרים המוצעים בהם או במודעות המתפרסמות בהם והיא רשאית להסיר קישורים אלו בכל עת.
 13. הפרסום באתר זה אינו מהווה הצעה ו/או ייעוץ לרכישת נכס, פעולות ו/או עסקאות כלשהן, ואין בו משום המלצה ו/או חוות דעת ו/או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של המשתמש. האתר עשוי לאפשר העלאת תכנים ו/או פרטי מידע שונים הידועים לו ושאותם יתבקש להציג באתר, החישובים והנתונים האמורים לעיל אשר יוצגו למשתמש על בסיס התכנים שהעלה ו/או על בסיס נתונים אחרים כלשהם, הנם למטרת אינפורמציה בלבד ואין לראות בהם הצעה או ייעוץ לרכישת נכס ו/או ביצוע עסקאות מול כל צד שלישי.
 14. מנטה עשויה להפעיל תוכנות הצוברות מידע על פעילות המשתמש באתר ומנתחות אותה לצורך התאמה טובה יותר של השירות לצרכי המשתמש, ואין למשתמש התנגדות לכך.
 15. לחברה הזכות לשנות מעת לעת את האתר ו/או המערכת לרבות הוספת ו/או גריעת שירותים ו/או שינוי הוראות השימוש והתנאים לשימוש באתר ו/או המערכת ו/או הפסקת הפעילות באתר ו/או במערכת באופן מלא או חלקי, ללא מתן הודעה מוקדמת, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

מדיניות הפרטיות:         

 1. מנטה מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר זה ולשם כך נוקטת באמצעי אבטחת מידע קפדניים.
 2. המידע הנמסר על ידי המשתמש באתר – ו/או נאסף אודותיו ("המידע") עשוי להישמר במאגרי לקוחות המרכזי של חברת מנטה ו/או סוכנות הביטוח מטעם מנטה, אשר ייעודם בין היתר, ניהול השירות והקשר עם המשתמש ושיווק המוצרים והשירותים של החברה ושל חברות המוחזקות על ידה, לרבות עיבוד המידע, מתן שירותי דיוור והעברת מידע לצורך מתן שירות ושיווק המוצרים בהתבסס על מכלול המוצרים והשירותים אשר מצויים בידי מנטה, בכפוף להוראות הדין.
 3. אין באמור בתנאים אלה כדי לגרוע מתוקפה של כל הסכמה אחרת בין מנטה למשתמש.
 4. דפי האתר וכל המידע בו הינם רכושה הפרטי של מנטה, המשתמש רשאי להשתמש במידע למטרות פרטיות ואישיות בלבד. אין להעתיק, לפרסם, להציג בפומבי, להעמיד לרשות הציבור ולהשתמש במידע לכל מטרה אחרת, ובפרט לכל מטרה מסחרית, זכויות הבעלות במידע לרבות זכויות הפצה וכל קניין רוחני אחר במידע הינם בבעלות מנטה אלא אם נאמר אחרת. הסימנים והשמות המופיעים באתר הם סימנים ושמות מסחריים קניינים של מנטה ואין לעשות בהם כל שימוש שיש בו כדי לפגוע בזכויות הקניין של מנטה בסימנים אלה.
 5. למנטה הזכות לשנות מעת לעת את הוראות השימוש והתנאים לשימוש באתר, על פי שיקול דעתה הבלעדית, וכל שינוי יחייב את הגולשים ממועד פרסומו באתר, או קבלת הודעה על כך מנטה בדרך אחרת כלשהי, לפי המוקדם.
 6. אתר זה, המידע, תוכנות הניתנות להורדה ממנו ואלמנטים נוספים המתפרסמים בו עשויים להיות מוגנים עפ"י דיני זכויות יוצרים בישראל ובחו"ל. בכפוף לעשיית שימוש הוגן בלבד על פי דינים אלה, אין להעתיק, לשנות, להפיץ, או לעשות שימוש מסחרי במידע, אלא ברשות בעלי הזכויות.
 7. על השימוש באתר וכל הנובע משימוש כזה יחולו דיני מדינת ישראל, ולבתי המשפט במחוז תל אביב- יפו תהא סמכות השיפוט הבלעדית והיחידה בכל עניין הקשור בהם.
 8. המשתמש ישמור על הנחיות אבטחת המידע באתר והנחיות נוספות שיתקבלו מהחברה מפעם לפעם.
 9. המשתמש יהא אחראי בגין כל שימוש שלא כדין במערכת, בין תוך שימוש בקוד ו/או בסיסמה, ובין בכל דרך אחרת.
 10. השירותים באתר זה אינם מוצאים מקום בו השימוש בהם אינו מותר על פי הדין המקומי.

אל תתאמצו

צרו קשר וקבלו מענה מהיר ומקצועי